OP Praha – Konkurenceschopnost (výzva 15)

Dne 3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

loga_OPPK_Praha_EU_velke

Sumář dotace: Tato část je určena ke přímé podpoře MSP. Cílem je dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Podporovány jsou posílení především transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, rozvoj inovačních schopností existujících podniků, podpora rozvoje MSP v oblasti vývoje ICT a technologicky orientovaných firem. Žadateli jsou MSP.

Status: Otevřeno pro podávání žádostí

Uzávěrka příjmu žádosti: 27.03.2015, 14:00 či do vyčerpání alokace (kontinuální výzva)

Žadatelé:

 • MSP – vyjma a. s. s listinnými akciemi na majitele.

Podporované aktivity:

 • Výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT:
 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) nebo
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu).

Způsobilé výdaje:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže).
 • Nákup a nájem strojů a zařízení.
 • Nákup a instalace technologií.
 • Pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba webových stránek.
 • Zapojování do elektronického obchodu.
 • Pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu.
 • Pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence);
 • Terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb.
 • Výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu nebo novostavbě.
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – budov, staveb, strojů a zařízení.
 • Nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu).
 • Marketing a propagace (marketingové průzkumy a informace, náklady na propagační materiály a služby).
 • Nákup služeb spojených s rozvojem podniku (technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty jakosti, rizikové studie).
 • Náklady na školení podnikatelů a personálu v rozsahu věcného zaměření projektů.

Omezení:

 • Max. výše příspěvku není definována.
 • Podpora je v režimu de minimis.
 • Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem hl. m. Prahy a ukončena nejpozději do 31. 10. 2015. Projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy.

Podporované činnosti CZ-NACE:

 • Zpracovatelský průmysl 10, 11, 14-18, 20-32 (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3., 30.4)
 • Specializované stavební činnosti – 43.
 • Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek) – 59
 • Výzkum a vývoj – 72.
 • Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti – 74.
 • Veterinární činnosti – 75.
 • Zdravotní péče – 86.

Výše uvedené aktivity oblasti podpory budou podpořeny za podmínky, že příslušné klasifikaci ekonomických činností (CZ – NACE) souběžně odpovídá jak CZ – NACE činnosti ekonomického subjektu, tak CZ – NACE činnosti naplňované samotným projektem.
Projekty musí splňovat min. 1 z podporovaných aktivit.

Projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy. U investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu. U neinvestičních projektů je místem realizace území (obyvatelé území), které má z realizace projektu a jeho služeb prospěch.

Chcete se dozvědět více o této výzvě a všech možnostech? Kontaktujte nás.